Regler för sportfiske inom Hossmo fiskevårdsområde 2012

1. Fiske endast med 1 spö. Vid specimenmete max 3 spön.

2. Huggkrok förbjudet.

3. Mete är förbjudet mellan Kölby damm och kyrkhålan fr.o.m. premiärdagen fram till 1 maj, fluga och drag är tillåtet.

4. Endast 2 laxfiskar (lax/öring) får landas per fiskare och dag, all laxfisk ska registreras, vägas och mätas samma dag vid tavlan utanför kvarnen St. Binga, fångsten tillfaller först därefter den fiskande. För övriga arter skall största fisk/art rapporteras efter varje dag på någon av rapporteringstavlorna.

5. Fiskekort berättigar inte till kräftfiske.

6. Felkrokad fisk skall återutsättas.

7. Lax och öring, mindre än 60 cm, skall alltid återutsättas. På grund av att abborren har minskat i antal skall all fångad abborre återutsättas.

8. Fiskekortet får inte överlåtas på annan person.

9. Det ankommer på fiskaren att hålla sig informerad om gällande bestämmelser för fisket.

10. Nedskräpning i och längs ån i form av burkar, fiskelinor, döda fiskar och fiskrens mm kommer obönhörligen att leda till indraget fiskekort. Den som bryter mot gällande regler eller i övrigt uppträder störande kan avstängas från vidare fiske i fiskevårdsområdets vatten.

11. Överträdelse av Hossmo fiskevårdsområdesförenings regler som medfört indraget fiskekort ger inte rätt till att återfå erlagd avgift.

12. Fiskekort ska alltid medföras vid fiske och på anfordran uppvisas för fisketillsyningsman eller markägare.

13.  Fiske från båt är endast tillåtet i Kölbydammen.

  Styrelsen

 

TILLBAKA TILL STARTSIDAN